Psykologisk behandling med KBT

Bergmark Consulting erbjuder behandling med KBT för ångestproblem, depressionsproblem, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem. KBT är den behandlingsmetod som har det bästa vetenskapliga stödet för ovanstående (och flera andra) problem se Om KBT. Bergmark Consulting erbjuder också föräldrastöd och hjälp med relations-och samlevnadsproblem.

Observera att Bergmark Consulting inte är ansluten till något s.k. landstingsavtal – dvs. inte heller till Vårdval Psykoterapi i Skåne.

Bergmark Consulting tar emot vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt.

Hur går en behandling till?

Efter bedömningssamtal, påbörjas behandling enligt överenskommelse. Vi kommer att sätta behandlingsmål och behandlingsinsatsen kommer att utvärderas löpande för att säkra att du som klient får förväntad effekt av behandlingen.  Läs vidare »

 

Problem som Bergmark Consulting inte tar sig an, men gärna hänvisar till andra, lämpliga behandlare är:

    • Substansmissbruk och riskbruk
    • Psykossjukdomar
    • Bipolär störning
    • Ätstörningar
    • Självskadebeteende

Observera att om du mår akut psykiskt dåligt och har planer på att skada dig själv, ska du ringa 112!

Bergmark Consulting erbjuder både fysiska besök på mottagningen i centrala Lund och digitala besök. Läs mer om digitala besök »

Boka tid »

Behandlingsområden

Ångestproblem

Att känna sig orolig och ångestfylld är både normalt och vanligt. Ångestreaktionen hjälper oss människor att fly faror och därmed att överleva som art. Men många människor lider av en oro och ångest som är oproportionerlig i relation till den verkliga faran, vilket leder till olika former av undvikande och därmed till ökat lidande och funktionsnedsättning på sikt.

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor, duvor, m.fl.), att se blod, att kräkas, befinna sig på hög höjd mm. Behandlingen går ut på att under trygga och...

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla, svettningar, overklighetskänslor) som eskalerar till attacker och som skrämmer så pass mycket att man försöker att undvika att...

Social fobi

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som löjlig eller korkad. Obehaget leder till att man försöker undvika sociala situationer, och när detta är omöjligt, till att...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att anhöriga ska förolyckas, bli sjuka, för att man inte ska klara studier, mm. Denna oro leder till ett ständigt ältande....

Hälsoångest

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan lida av, allvarlig kroppslig sjukdom. För att dämpa rädslan brukar man använda sig av olika typer av kontrollstrategier och...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan ofta drabbas av starka och handikappande ångestreaktioner. När dessa inte avklingar med tiden utan istället alltmer...

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och tvångshandlingar som är viljestyrda handlingar vars funktion är att minska obehaget, förhindra upplevda risker. Exempel på...

Andra vanliga problem

Depression

Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser eller för att man märker att man inte lever som man kanske önskar. Depression talar man om först när tillvaron ofta känns...

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar man om när det finns både en eller flera tydliga yttre stressorer i livet (t.ex. separation, olycka, sjukdom, dödsfall,...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från...

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting tar emot föräldrar - både enskilt och i par - för att utifrån evidensbaserad metodik med grund i KBT och...

Rådgivning

Ibland lider man av problem som inte är så allvarliga att en behandlingsinsats är nödvändig. Även allmänmänskliga problem kan belysas utifrån den kunskap som KBT bygger på. Se Coaching/Psykologisk rådgivning